Proje HakkındaBilim ve teknoloji alanlarında her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı günümüz dünyasında, gerek özel sektörde gerekse ülkeler bazında “Ar-Ge” yadsınamaz bir öneme sahiptir. Bilindiği üzere Ar-Ge faaliyetleri, ancak bilimsel ve teknik bilgiye sahip çalışanlarla gerçekleştirilebilecek sistematik çalışmalardır.

Target Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yürütülen faaliyetler sayesinde sektörde çalışan mühendislerin Ar-Ge ve yenilik konularında yetersiz kaldığı ve bu başlıklar altında gerekli mesleki eğitimin mühendislere lisans düzeyinde verilmediği ve yüksek lisans ve hatta doktora düzeyinde verilen eğitimin bile bu konuda yeterli olmadığı gözlemlenmiştir.

Bu uluslararası sorunu dikkate alarak, projemizin temel amacı, hem AB'de hem de Türkiye'de mühendislerin Ar-Ge ve inovasyona dayalı mesleki eğitimlerini desteklemeye ve geliştirmeye odaklanan ulusötesi faaliyetleri ve işbirliklerini gerçekleştirmektir. Genişletilmiş bir uluslararası ortak mesleki eğitim müfredatının oluşturulması, BİT tabanlı yenilikçi, etkili ve sürdürülebilir araçların geliştirilmesi (e-öğrenme aracının ve e-platformun geliştirilmesi ve uygulanması), katılımcılara uluslararası bir sertifika sunulması ve hazırlanan eğitimin üniversite müfredatlarına girmesi projemizin ana hedefleri arasında sayılabilir.

Öngörülen toplam katılımcı sayısı, mühendislik ve temel bilimler bölümlerinden mezun olan ve sanayi şirketlerinde, özellikle Ar-Ge merkezlerinde çalışan yaklaşık bin personeldir. Ayrıca zaman içinde katılımcı ağının genişletilmesi ve hatta Ar-Ge ve inovasyona ilgi duyan üniversite öğrencilerine eğitimlerinin daha erken aşamalarında ulaşılması planlanmaktadır.Proje süresi yirmi dört (24) aydır. Proje ortaklarımız IBOX (İspanya), VITECO (İtalya), MAN (Türkiye) ve İstanbul Üniversitesi'dir (Türkiye). Esas proje faaliyetleri ihtiyaç analizi ile başlayacak; Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin personeline kapsamlı bir şekilde hazırlanmış bir anket uygulanacaktır. Sonuçların istatistiksel analizine bağlı olarak bu personelin kritik ihtiyaçları belirlenecek ve bir pilot müfredat hazırlanacaktır. Ardından sanayi firmalarının seçilen Ar-Ge merkezlerinde pilot eğitim uygulanacaktır. Veriler, bu pilot eğitim sırasında gözlemler, görüşmeler, memnuniyet anketleri ve hem personelden hem de yöneticilerden geri bildirim alınarak elde edilecektir.

Elde edilen veriler müfredatın ve kullanılan yöntemlerin eksikliklerine ışık tutacaktır. Buna dayanarak, müfredata ve ders içeriğine son şekli verilip e-platform ve e-öğrenme yazılımının (e-platforma gömülü) geliştirilmesine başlanacaktır. Bu etkileşimli öğrenme aracı, zaman-mekan kısıtlamalarını ortadan kaldıracak ve açık-erişim olacaktır.

Sonuçlarından bahsetmek gerekirse, e-öğrenme programı içeriği ve erişilebilirliği ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilgi birikimine ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacaktır. Projemiz, Türkiye bağlamında gözlemlenen en ciddi sorunlardan biri olan; bölgeler arasındaki gelişmişlik düzeyindeki farklılıkların giderilmesine de katkı sunacaktır. E-öğrenme programı, eğitiminin en başında yer alan bir kişinin bile kendi kendini eğitme ve Ar-Ge ve inovasyon konusunda yeni beceriler edinme fırsatına sahip olmasını sağlayacaktır.

Ar-Ge inovasyonu ile ilgili farkındalık düzeyi artacaktır. Katılımcıların karşılaştıkları sorunlara bakış açılarında, sunacakları olası çözümlerin çeşitliliğinde ve genel olarak yenilik algısında iyileşme sağlanacaktır. Sistematik bir çalışma kültürü benimsenerek, doğru ve zamanında iş ortaya koyan, zaman yönetimi anlayışına sahip bireyler yetiştirilecektir. Ar-Ge odaklı faaliyetlerde çalışanlar daha kaliteli araştırma ve geliştirme süreçleri yürüteceklerdir. Bölgesel ve ulusötesi rekabet gücü seviyeleri artacaktır. İnovasyon bağlamında iyi uygulamalar ülke genelinde paylaşılacaktır. Kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile protokoller yapılacaktır. Target TTO bünyesinde rehberlik ve danışmanlık misyonu olan bir proje ofisi kurulacaktır.

Ar-Ge odaklı ulusötesi bir konsorsiyum kurulacaktır. Projenin süreçlerini ve çıktılarını kapsayan bir makale hazırlanacak ve uluslararası bir dergide yayınlanacaktır. Bunların ötesinde, katılımcıların Ar-Ge ve inovasyon konusunda iş becerileri geliştikçe, uzun vadede dev teknoloji şirketlerini takip etmek ve onlardan kopya çekmek yerine teknoloji lideri olma vizyonuna sahip şirket sayısının artması beklenmektedir.